අද ප්‍රතිපල ලැබුණු අයට සහතිකය ගත හැකි දවස

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ – 2018 විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහතික පත්‍ර අප්‍රේල් මස 1 වැනි දා සිට එක්දින සේවාව මගින් නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

විදේශ රටවල භාවිතයට මෙන්ම දේශීය භාවිතය සඳහා එක්දින සේවාව යටතේ එම සහතික පත්‍ර ලබාගත හැකි වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *