විදුලිබල සැපයුම, ඛණිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කෙරේ

විදුලිබල සැපයුම ,ඛණිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් කියවිය හැකියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *