කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

2022/23 මහ කන්නයේ සියලුම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා මාස 6 ක කාලයක් සඳහා ග්ලයිෆොසේට් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *