වාහන සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට කැමති අයට සුබදායි ප්‍රවෘත්තියක්

මෙම වසරේ වාහන සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට කැමති අයට සුබදායි වන බව වාහන අලෙවිකරුවන් පවසනවා

ඔවුන් අවධාරණය කරනු ලබන්නේ, අනෙකුත් විවිධ කරුණු පසෙක තබා භාවිතා කරන ලද වාහනයක මිල බැලුවහොත් තරමක් දුරට අඩුවී ඇති බවයි.

නව මිල – ටොයෝටා – විට්ස් – 2018 – ලක්ෂ 60යි

පෙර මිල – ටොයෝටා – විට්ස් – 2018 – ලක්ෂ 80යි

නව මිල – ටොයෝටා – ප්‍රිමියර් – 2017 – එක්කෝටි විසිහය ලක්ෂයයි

පෙර මිල – ටොයෝටා – ප්‍රිමියර් – 2017 – කෝටි එකහමාර ඉක්මවයි

නව මිල – ටොයෝටා – ඇක්වා ජී – 2012 – ලක්ෂ 51යි

පෙර මිල – ටොයෝටා – ඇක්වා ජී – 2012 – ලක්ෂ 60 ඉක්මවයි

නව මිල – හොන්ඩා – වෙසල් – 2014 – ලක්ෂ 45යි

පෙර මිල – හොන්ඩා – වෙසල් – 2014 – ලක්ෂ 80 ඉක්මවයි

නව මිල – හොන්ඩා – ෆිට් – 2012 – ලක්ෂ 40 යි

පෙර මිල – හොන්ඩා – ෆිට් – 2012 – ලක්ෂ 60 ඉක්මවයි

නව මිල – හොන්ඩා – ග්‍රේස් – 2014 – ලක්ෂ 70යි

පෙර මිල – හොන්ඩා – ග්‍රේස් – 2014 – ලක්ෂ 85 ඉක්මවයි

නව මිල – නිශාන් – එක්ස් ට්‍රේල් – 2014 – ලක්ෂ 85යි

පෙර මිල – නිශාන් – එක්ස් ට්‍රේල් – 2014 – කෝටිය ඉක්මවයි

නව මිල – සුසුකි – වැගන් ආර් – 2014 – ලක්ෂ 37යි

පෙර මිල – සුසුකි – වැගන් ආර් – 2014 – ලක්ෂ 45 ඉක්මවයි

නව මිල – සුසුකි – ඇල්ටෝ – 2015 – ලක්ෂ 24යි

පෙර මිල – සුසුකි – ඇල්ටෝ – 2015 – ලක්ෂ 34 ඉක්මවයි

නව මිල – සුසුකි – ජපන් ඇල්ටෝ – 2017 – ලක්ෂ 30යි

පෙර මිල – සුසුකි – ජපන් ඇල්ටෝ – 2017 – ලක්ෂ 45 ඉක්මවයි

නව මිල – මයික්‍රෝ – පැන්ඩා – 2015 – ලක්ෂ 21යි

පෙර මිල – මයික්‍රෝ – පැන්ඩා – 2015 – ලක්ෂ 25 ඉක්මවයි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *