හිටපු ජනපති ගෝඨාභය තායිලන්තයට(PHOTOS)

තාවකාලිකව රැඳී සිටීම සඳහා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තායිලන්තයට පැමිණ ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *