රජයේ මිනින්දෝරුවන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක

රජයේ මිනින්දෝරු නිලධාරීන් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර ඇති බව වෘත්තිය සමිති පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *