රාජ්‍ය සේවක ජීවන වියදම් දීමනාව ඉහළට

රජයේ සේවකයන් සඳහා 2015න් පසු වැටුප් වැඩිවීමක් ලැබී නැහැ.

මේ නිසා රජයේ සේවකයන්ට සහනයක් ලබා දෙන්න යෝජනා කරනවා.

2024 ජනවාරියේ සිට ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000 කින් වැඩි කරන

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *