පුද්ගලික අංශ සේවකයන්ට ණය සහන දෙන්නේ මාස දෙකක් විතරයි – ණය සහන තොරතුරු මෙන්න

අප්‍රේල් මාසයේ සිට ජුනි මාසය දක්වා මාස තුනක් ණය වාරික සහනය රු. මිලියනය දක්වා වන බැංකු ණය ගැනුම්කරුවන්ට ලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ උසස් නිලධාරියෙක් කළා.

මාර්තු මාසයේ බැංකු විසින් අදාළ ණය වාරිකය ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ගිණුමින් අඩු කරගෙන තිබුණා.

මේ නිසා එය නැවත ගිණුම් හිමියන්ට ලබා නොදෙන්නේ නම් රු. මිලියනයට අඩු ණය ගැනුම්කරුවන්ට රජය ලබා දුන් ණය වාරික සහනය අප්‍රේල් මස සිට මාස තුනක් දක්වා ණය වාරික අය නොවන බවද ඔහු සදහන් කළා.

මේ සහනය ලබා ගැනීම සදහා අදාළ ගනුදෙනුකරුවන් තම ණය මුදල ලබා ගත් බැංකුවෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ යුතු වනවා.

කෙසේ වෙතත් පුද්ගලික අංශ සේවකයන්ගේ මිලියනයට වැඩි ණය සදහා සහන ලැබෙන්නේ මාස දෙකක් දක්වා පමණයි.එනම් අප්‍රේල් සහ මැයි මාස දෙක සදහා පමණක් එම සහනය .හිමි වනවා.

එසේම රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ පුද්ගල ණය වාරිකවලට ද අප්‍රේල් මාසයේ සිට මේ සහනය හිමි වනවා.

ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අප්‍රේල් මාසයේ වැටුපෙන් එම ණය වාරික අඩු නොවනු ඇති බවද එම මහ බැංකු උසස් නිලධාරියා තවදුරටත් කියා සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *