වැඩි වූ ජල ගාස්තු මෙන්න

අගෝස්තු 01 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජල ගාස්තු ඉහළ දමා තිබේ.

ඊට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ, ජල සම්පාදන හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අත්සනිනි.

නව ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව ඒකක 5 ක් හෝ ඊට අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිත කරන ගෘහස්ථ ජල සැපයුම් සඳහා අය කෙරෙන මාසික ගාස්තුව, රුපියල් 300 කි.

ඒකක 31 ත් 40 ත් අතර ජල සැපයුමක් භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මාසිකව රුපියල් 1500ක ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

ඒකක 41 ත් 50 ත් අතර ගෘහස්ථ ජල සැපයුම් ගාස්තුව, රුපියල් 3000 කි.

ඒකක 76 ත් 100 ත් අතර භාවිත කරන පාරිභෝගිකයින්ගෙන් මාසිකව රුපියල් 4000 ක ගාස්තුවක් අය කර ගැනීමට නියමිතය.

ඒකක 100 ට වැඩි ගෘහස්ථ ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් 4500 ක් අය කෙරෙන බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ආගමික ස්ථාන, පාසල්, රජයේ අනුමත පුණ්‍යායතන සහ ලාභ නොලබන ආයතන ඒකක 5 හෝ ඊට අඩුවෙන් භාවිත කරන ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් 400 ක මාසික ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

එම ආයතන, ඒකක 41 ත් 75 ත් අතර භාවිත කරන්නේ නම් අය කෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් 2400 කි.

ඒකක 75 ට වැඩි ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් 3500 ක මාසික ගාස්තුවක් අය කිරීමට නියමිතය.

රාජ්‍ය ආයතන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාප හැර සෙසු කර්මාන්තවලින් ඒකක 25 හෝ ඊට අඩු ජල සැපයුම් සඳහා රුපියල් 500ක ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

අදාළ ආයතනවල ඒකක එකසිය එකත්, 200 ත් අතර සැපයුම් සඳහා රුපියල් 2000 ක් ද, ඒකක 20000 ට වැඩි සැපයුම් සඳහා රුපියල් එක් ලක්ෂ 30000 ක් ද වශයෙන් මාසික ගාස්තු අය කර ගැනීමට නියමිතය.

ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයට අනුව නිකුත් කළ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත බිල්පත ගෙවන පාරිභෝගිකයින්ගේ බිල්පතේ වටිනාකමින් 1.5% ක් හෝ කාලානූරූපීව නියම කරන මුදලක් අඩු කරනු ලබයි.

නිකුත් කළ දින සිට දින 30 ක් ඇතුළත ජල බිල්පත නිරවුල් කිරීමට පාරිභෝගිකයින් පොහොසත් වුවහොත් බිල්පත නිකුත් කළ දින සිට හිඟ ශේෂය සඳහා මාසයකට 2.5% ක් හෝ කාලානුරූපීව නියම කරන අමතර ගාස්තුවක් අය කිරීමට නියමිතය.

දින 30ට වැඩි කාලයක් හිඟ බිල්පත් ඇති පාරිභෝගිකයින්ගේ සේවා සම්බන්ධතා විසන්ධි කිරීමේ බලය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සතුවේ.

විසන්ධි කිරීමෙන් අනතුරුව යළි ජල සැපයුම ලබාදීම සඳහා වන ගාස්තුව ද, වැය වන පිරිවැය අනූව ජල සම්පාදන මණ්ඩල සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා කලානුරූපීව තීරණය කළ යුතුයි.

යම් නිශ්චිත මාසයක් සඳහා ජලය භාවිත නොකරන පාරිභෝගිකයින් සඳහා අවම මාසික සේවා ගාස්තුවක් සහ එකතු කළ අගය මත බදු අය කෙරෙනු ඇත.

ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විසින් බලය පවරන යම් නිලධාරියෙකු නිවසට පැමිණ ජල බිල්පත් ගාස්තුව එකතු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ජල සම්පාදන මණ්ඩල සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කාලානුරූපීව තීරණය කරනු ලබන පහසුකම් සැපයීමේ ගාස්තුවක් ද ගෙවිය යුතුයි

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *