අද කොළඹ ‘ජලය නැති ප්‍රදේශ’ මෙන්න

අද (15) දිනයේදී කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ, අනුව කොළඹ 13,14 සහ 15 යන ප්‍රදේශ වල පැය 09ක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති.

එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් දැනුම් දුන්නේ අද දිනය තුල කොළඹ 11 සහ 12 යන ප්‍රදේශ වලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *