අනිවාර්ය නිවාඩු යැවූ තෙල් සේවක ලැයිස්තුව මෙන්න

අනිවාර්ය නිවාඩු යැවු සහ ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථා පරිශ්‍රයන්ට පැමිණීම තහනම් කළ පුද්ගලයින්ගේ නාමලේඛනය මේ වනවිට මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබේ.

එම නාමලේඛනය පහතින් දැක්වේ.

You May also like

1 Comment

  1. හරිදේ හරියට කරන්න කොන්දක් තියෙන්බ ම ඕන. දේශපාලනෛක වශයෙන් විනයක් නොමැති තැන රටකුත් නැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *