මගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඔබේ දෑත් ශක්තිමත් වනු ඇත – හිස්බුල්ලා ජනපතිට ලියූ ලියුම

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *