උපාධිදාරීන්ට රැකියා දෙන අයදුම්පත ලැබෙන ක්‍රමය

මාර්තු මස 01 වන දින සිට 31 දින දක්වා රැකියා විරහිත උපාධිදාරීන්ට රැකියා ලබාදීමේ අයදුම්පත් ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එම අයදුම්පත් පුවත්පත් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ඇති.

රැකියා විරහිත උපාධිදාරීන් 50000ක් සිටින අතර වයස් බේදයකින් තොරව ඔවුන්ට රැකියා ලබාදීමට නියමිතයි.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.