ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක ආනයන බද්ද රුපියල් 50 කින් ඉහල දමයි .

 

 

ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක ආනයන බද්ද රුපියල් 50 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ. මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, මීට පෙර ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා ආනයන බද්ද රුපියල් 15 ක් ලෙස පැවති බවයි.

ඒ අනුව ලොකු ලූණු කිලෝග්‍රෑමයක ආනයන බද්ද ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 35 කිනි. දේශීය ලොකු ලූණු ගොවීන් දිරි ගැන්වීමේ අරමුණින් එම පියවර ගත් බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *