ඉන්දීය ප්‍රිමිය ලීග් තරඟාවලිය අත්හිටුවයි

පැතිර යන කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් ඉන්දීය ප්‍රිමිය ලීග් තරඟාවලිය අත්හිටුවන්නට තරඟ සංවිධායකයින් තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *