අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක තොග සහ සිල්ලර මිල ගණන් ගැන දැනුම්දෙයි

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක තොග සහ සිල්ලර මිල ගණන් පිළිබඳ දැනුම්දීමක් සිදුකර තිබේ.

එම විස්තර පහතින්

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *