බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන් විරෝධතාවක

බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැදවියන් පිරිසක් එහි ගොඩනැගිල්ලක වහලය මත නැග විරෝධතාවක නිරත වෙලා තිබෙනවා.

කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදුකරන ලෙස සහ කඩිනමින් ඇප ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඔවුන් විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි සඳහන් වුනේ.

රැදවියන් 40කට ආසන්න පිරිසක් මෙම විරෝධතාවයට එක්ව සිටියා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *