ඉරාජ් වීරරත්න අධ්‍යක්ෂ තනතුරකට

ඉරාජ් වීරරත්න මහතා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ තනතුරකට පත් කර තිබෙනවා.

එම පත් කිරීම කර ඇත්තේ විෂය භාර අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතායි.

You May also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.