විදුලිය බිඳවැටීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් ?

විදුලිය බිඳවැටීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් ලෙස සැක කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා පවසයි.

එසේම විදුලි බිඳවැටීම් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම විදුලි ඉංජිනේරුවන් උවමනාවෙන්ම පමා කරමින් සිටින බවත් ඔහු පැවසීය.

හිතාමතා විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බවට පරීක්ෂණ මගින් අනාවරණය වුවහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ද පවසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *