එජාප ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීකම ජෝන්ට ?

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැවති කෘත්‍යාධිකාරී රැස්වීමේදීද එම පක්ෂයට හිමිවූ පාර්ලිමේන්තු ආසනය සඳහා මන්ත්‍රීවරයෙකු නම් නොකිරීම නිසා එජාප ජාතික ලැයිස්තුවේ මුලින්ම නම සඳහන් ජෝන් අමරතුංග මහතාට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය හිමිවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඒ ඒ පක්ෂවලින් ජාතික ලැයිස්තුව සඳහා නම් කරන ලද මන්ත්‍රීවරුන් ගැසට් කිරීම වෙනුවෙන් 14දාට ප්‍රථමව ජාතික ලැස්වෙන් පත්වන මන්ත්‍රීවරුන් මැතිවරණ කොමිෂමට දැනුම් දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් පක්ෂ වෙත දන්වා තිබුනෑ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීධුරය මෙන්ම මෙන් වන විට අපේ ජන බල පක්ෂයට හිමිවූ මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලුවක් පැන නැගී තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *