ඩයනාගේ පාර්ලිමේන්තු ධුරය අහෝසි කිරීමේ නඩුව කල් තැබේ

රාජ්‍ය ඇමතිනි ඩයනා ගමගේ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු ධුරය අහෝසි කිරීමේ රිට් පෙත්සම් නඩුවේ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අභියාචනාධිකරණයෙන් කල් තබා තිබෙනවා

ඒ අනුව තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ඔක්තෝබර් 31 දක්වා කල් තැබෙනු ඇති

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *