කටුනායක ආඩිඅම්බලම ප්‍රදේශයේ තිබී බෝම්බයක් හසුවේ

ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් කටුනායක ආඩිඅම්බලම ප්‍රදේශයේ තිබී පුපුරා දැමීම සඳහා PVC බටයක් තුළ සකස් කළ උපකරණයක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මාර්ග පරික්ෂාවේ දී සොයා ගත් මෙම බෝම්බය දේශීයව නිපදවූවක් බවයි ගුවන් හමුදාව සඳහන් කළේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *