කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ 08ක්

අද දිනය තුල කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ 08ක් වාර්තා වනවා.

මෙම මරණ 08ත් සමඟ මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 264ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

අද දිනයේ වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 08 පිළිබඳ විස්තර පහතින්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *