ලංකාවේ ප්‍රථම Aston martin DB 11 රථයෙහි හිමිකරු මෙන්න (Photos)

ලංකාවේ ප්‍රථම Aston martin DB 11 convertible රථයෙහි හිමිකරු බවට පත්වන්න හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාට හැකි වුණා.

මෙම රථය නිශ්පාදිත රටෙහි මිළදි ගැනිමක් සිදු කරන්නේ නම් එහි වටිනාකම $250,000 ඇරඹෙන අතර එය ආසන්න ශ්‍රි ලංකා මුදලින් රුපියල් කෝටි 4.5ට ආසන්න මුදලක් වේ.

කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසන පරිදි මේ සඳහා ඔහුට වැයවී ඇත්තේ කොටි 7.5ක් පමණි.

kumara-welgama-owns-aston-martin-db-11

kumara-welgama-owns-aston-martin-db-11

kumara-welgama-owns-aston-martin-db-11

kumara-welgama-owns-aston-martin-db-11

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *