පාර්ලිමේන්තු අංගනයේ කොටසක් නාය යයි

පාර්ලිමේන්තු අංගනයේ කොටසක් නාය යාම ගොස් තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ පිහිටි බෝධීන් වහන්සේ අභියස අංගනයේ අඩි 20 ක කොටසක් දියවන්නා ජලාශයට කඩා වැටී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම අංගනය පිහිටා තිබෙන්නේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රවේශ දොරටුව දෙසට ආසන්නයෙන් බව සඳහන්.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *