දේශීය කුතුල් ජාත්‍යන්තරේට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍යය දැක්මේ සදහන් පරිදි දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය මෙන්ම අපනයනික කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම තුළින් දේශීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමේ විශාල වැඩපිළිවෙළක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

පොල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තයෙන් පමණක් ඉකුත් වසර තුළ ලැබූ ආදායම ඩොලර් මිලියන 700ක වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සඳහා විශාල දායකත්වයක් විය. පොල් වගාවට මෙන්ම කිතුල් හා තල් වගාවද ප්‍රවර්ධනය සඳහා විශාල වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට කිතුල් සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටුවා ඒ හරහා කිතුල් ආශ්‍රිත කර්මාන්තය දියුණු කිරීමද රජයේ අරමුණ වේ.

වසර 2000 ට වඩා පැරණි ශාකයක් වන කිතුල් වගාව පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීමත් එහි ආර්ථික වටිනාකම තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම කිතුල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අරමුණු වේ.

වියළි දේශගුණයක ව්‍යාප්ත වන තල් වගාව ශ්‍රී ලංකාවේ උතුර, නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන වශයෙනුත් දකුණු ප්‍රදේශයේ සුළු ප්‍රමාණයකකින් වර්ධනය වේ. ශ්‍රී ලංකාව පුරා බොහෝ සුපිරි වෙළඳ සැල්වල දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ලබාගත හැකි අතර, විශේෂයෙන් යුරෝපයේ බොහෝ රටවල ශ්‍රී ලංකාවේ තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇත.
වසරේ එක් කාල රාමුවක පමණක් තල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සිදුකරන බැවින් වසරකට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන එම කාලය පුරා සිදු කර ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවට අයත් කුඩා දූපත් ද මේ සඳහා යොදා ගැනේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *