මධුෂ්ගේ සිරුරේ ඡායාරුපය හමුවේ (PHOTO)

අද පෙරවරුවේ පොලිස් වෙඩි පහරින් මියගිය මධුෂ්ගේ සිරුරේ ඡායාරුපයක් පහතින් දැක්වෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *