පානදුර වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට

පානදුර, පල්ලිමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *