මංගල සමරවීර සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහ මැතිවරණ තරග බිමට නෑ

හිටපු අමාත්‍යවරුන් වන මංගල සමරවීර සහ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල යන මහත්වරු එළඹෙන මහ මැතිවරණයේදී තරග නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන් දෙදෙනාම ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමටයි උත්සාහ දරන්නේ.

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ දියණිය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරග කර මැති සභයට පිවිසීමට සුදානම් වනවා.

මංගල සමරවීර මහතා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් අවස්ථාවක් ඉල්ලා ඇත්තේ තම ජන පදනම අහිමිවීම නිසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *