වරප්‍රසාද කඩකිරීම් සම්බන්ධව නියම කළ හැකි උපරිම දඬුවම

මේ වසරේ නව පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වාරය අද ආරම්භ වුණා.

පාර්ලිමේන්තු ආරම්භයේදීම කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් නියම කළ හැකි උපරිම දඩුවම පිළිබඳ නීතිපතිවරයාගේ මතය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *