මෙරට රැකියාවක යෙදවීමේ අවම වයස අවුරුදු 14 සිට 16 දක්වා ඉහළට

මෙරට රැකියාවක යෙදවීමේ අවම වයස අවුරුදු 14 සිට 16 දක්වා ඉහළ දමමින් පාර්ලිමේන්තුවේදී නීතිගත කර ඇති බව කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව ළමයාගේ අනිවාර්යය අධ්‍යාපන වයස අවුරුදු 16 දක්වා ඉහළ යන බවද එහින් පේනවා දී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ පනත් කිහිපයක අවම වයස් සීමාව සංශෝධනය කිරීම ද අනුමත වී ඇති බවයි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *