පාසැල් ආරම්භය කල් යයි

2019 වසරේ දෙවන වාරය සඳහා පාසැල් ආරම්භ කිරීම මැයි මස 6වන දින දක්වා කල් දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආරක්ෂක අංශ සමග සාකච්ඡා කර මෙම පියවර ගත බවයි වාර්තා වන්නේ.

ආරක්ෂාව සම්බන්ධ සමාලෝචනයකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *