විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලය කියූ දේ

විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට තවත් පැය 03ක් පමණ ගත වනු ඇතැයි විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

අප කළ විමසීමක දී විදුලිබල මණ්ඩල සාමාන්‍යධිකාරීවරයා ඒ බව තහවුරු කළේය.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published.