තවත් කොවිඩ් මරණ ‘නවයක් ‘ ලංකාවෙන්

තවත් කොවිඩ් මරණ නවයක් අද මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මෙරටදී වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 83කි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *