නාමල්ට පළමුවරට කැබිනට් ඇමති තනතුරක්

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පළමු වරට කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස අද දිවුරුම් දුන්නා.

ඒ, තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *