“හූනා නැට්ටෙන් අල්ලපු ගමන් දෙකට කැඩෙන සතෙක්, වීරයෝ හූනෝද?” – හූනන්ට වීරයන්ගේ නම් යෙදීම ගැන මන්ත්‍රී විමල් කියපු කතාව (Video)

ලංකාවට ආවේණික හූනන් 06 දෙනාට ජාතික වීරයන්ගේ නම් නොදා රනිල් – සජිත් – මංගල වැනි නම් දාගත්තාට අපට කමක් නැහැ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *