යුදමය තත්ත්වය හමුවේ ‘ඉන්දීය ගුවන් හමුදාව සසළ කළ’ ගුවන් අනතුරේ දර්ශණ(VIDEO)

පකිස්ථානය සමග යුදමය තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙමින් ඇති පසුබිමක ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවට අයත් යානයක් කඩා වැටීමට අදාළ දර්ශන ඉන්දීය මාධ්‍ය මේවන විට වාර්තා කර තිබෙනවා.

එම දර්ශන පහතින් නැරඹිය හැකියි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *