රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ධුරයට නව සභාපති කෙනෙක්

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPA) හි සභාපති ලෙස මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ පත්කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *