ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නව සභාපති

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක පත්කර තිබේ.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *