රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ සඳහා පත් කළ නව ලේකම්වරුන්ගේ ලැයිස්තුව

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශ සඳහා නව ලේකම්වරු 32ක් පත් කළ බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලය නිවේදනය කරනවා.

ජනාධිපති ලේකම් පී බී ජයසුන්දර විසින් අද (09) දිනයේ නව ලේකම්වරුන් වෙත පත් වීම් ලිපි භාර දෙනු ලැබුවා.

එම පත්වීම් ලැබූ ලේකම්වරු සහ ඔවුන්ට අදාල අමාත්‍යංශ පහත දැක්වෙනවා

You May also like

Sorry. No data so far.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *