නිවාස ඒකක මිළ ඉහළට.. ගුවන්ගතවීමේ සහ නැව් නැගීමේ ගාස්තුත් වැඩිවේ

2019 අප්‍රේල් 01 දිනට පෙර විකුණුම් ගිවිසුම් අත්සන් කර නොමැති සහාධිපත්‍ය (condominium) නිවාස ඒකක විකිණීමේදී පනවන ලද එකතු කළ අගය මත බද්ද ඊයේ (1) සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

මීට අමතරව පුද්ගලයකු සඳහා ගුවන්ගතවීමේ/නැව් නැගීමේ ගාස්තු ඇමරිකානු ඩොලර් 10 ක් වශයෙන් මෙවර අයවැයේ දී සංශෝධනය කෙරුණු අතර එම යෝජනාව ද ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙහිදී වැඩි කිරීමට නියමිත ගාස්තුව ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කිරීමට නියමිතය.

තවද 2019 අයවැය යෝජනා ප්‍රකාරව කැසිනෝ මත පනවන ලද වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තු රුපියල් මිලියන 200 සිට 400 දක්වා වැඩි කරනු ලැබූ අතර රුපියල් මිලියන 1 ක කැසිනෝ වාර්ෂික බලපත්‍ර ගාස්තුවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා.

මෙම සියලූම ගාස්තු ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *