මහ බැංකුවේ ඩොලර් සංචිතයේ සුවිශේෂී වැඩිවීමක්

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම් වටිනාකම පසුගිය 2023 මැයි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 3,483 ක් දක්වා 26.2% ක කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් අත්පත් කරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. 2023 අප්‍රේල් මාසයේ මෙම අගය දැක්වුණේ ඩොලර් මිලියන 2,761 ක් ලෙසිනි.

මේ අතර මෙම නිල සංචිත වත්කම් තුල අන්තර්ගත ප්‍රධාන සංරචකය වන විදේශ විනිමය සංචිතය මැයි මාසය තුළ දී 27.9%කින් වැඩි වී ඇති බව මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

2023 අප්‍රේල් මාසයේ දී ඩොලර් මිලියන 2,693 ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබුණු විදේශ විනිමය සංචිතය 2023 මැයි මාසයේ දී ඩොලර් මිලියන 3,444 ක් දක්වා ඒ අනුව ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම සංචිත වත්කම් තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.4කට පමණ සමාන වූ චීන මහජන බැංකුවෙන් ලද විදේශ විනිමය හුවමාරු පහසුකමෙහි ලැබීම් අන්තර්ගත වන අතර, එය භාවිතා කිරීමේ දී කොන්දේසිවලට යටත් වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *