කතාබහට ලක්වන ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය

ඉන්දීය රජය විසින් 2020 දී හඳුන්වා දුන් නව ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය මගින් රටේ තරුණ තරුණියන් ගෝලීය ආයතන සමඟ නව සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට හැකි පරිදි සවිබල ගන්වා තිබේ.

ඒ හමුවේ බොහෝ රටවල් එම රටවල තොරතුරු තාක්ෂනය පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන හා පීඨ ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉන්දියාවට සම්බන්ධ වී කටයුතු කරමින් සිටී.

එමෙන්ම ගෝලීය විශ්ව විද්‍යාල රැසක් මේවනවිටත් ඉන්දියාව තුළ ඔවුන්ගේ පීඨ පිහිටුවීමට කැමැත්ත පළ කර තිබේ.

ඉදියාවේ ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය හරහා තරුණයින්ට සැබෑ යුක්තිය ඉටු වනු දැකිය හැකියි.

ඊට හේතුව වන්නේ තරුණ ප්‍රජාව වෙත මව් භාෂාවෙන් අධ්‍යාපනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

එසේ නොමැතිව විදේශ භාෂා ප්‍රවීණතාවය මත පදනම්ව අධ්‍යාපනය විනිශ්චය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ සහජ දක්‍ෂතා නොසැලකීම බලවත් අසාධාරණයක් බව ඉන්දියාව හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන හා නිපුණතා විෂයමාලා පොත් 100ක් ඉන්දියානු භාෂා 12කට පරිවර්තනය කිරීම ඊට කදිම උදාහරණයකි.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *