තරගය පැරදුණ පසු දික්වැල්ලට ෆේස්බුක් විවේචන

අවසන් පන්දුවේදී නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතින් ඉතාමත් පහසු දුවද්දී දැවීයාමක් මඟහැරී ගිය නිසා තරගය සමවූ අතර එම අවස්ථාවේ දැවීයාම සිදුවුනි නම් ලංකාවට ජයගන්නට හැකි තිබුණි.

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

T20-1st-match-dikwella

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *