අද දින සිට දින හතක් පෙළපාලි තහනම්

Sri Lanka activists demonstrate outside the Buddhist shrine Temple of the Tooth in the central town of Kandy on June 3, 2019. - Demonstrations by several thousand people gripped Sri Lanka's pilgrim city of Kandy on June 3 as Buddhist monks demanded the sacking of three top Muslim politicians over the Easter suicide bombings. Shops and offices were closed in the city 115 kilometres (70 miles) east of Colombo as the crowd including several hundred monks rallied outside the famous Temple of the Tooth. (Photo by STR / AFP)

නාම යෝජනා භාර ගැනීම අවසන් වූ අද දින සිට දින හතක් පෙළපාලි තහනම් බව මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පැවැසීය. එම පෙළපාලි නැවැත්වීමටත්, ඒ පිළිබඳව අධිකරණයට වාර්තා කිරිමටත් පොලීසියට බලය ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.එසේම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ලබාගැනීම පොලීසියේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.