මහ මැතිවරණය පවත්වන්න මුදල් නෑ – හදිසි අවශ්‍යතාවට ඇති මුදල් ගන්න හදයි !

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මුදල් නොමැති බව මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය පවසනවා.

ඒ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් කෝටි 750ක් පමණ වනවා.

එම මුදල් නොමැති නිසා මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැඩි අර්බුධයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

සෑම වසරකම අයවැය මගින් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට මුදල් වෙන් කරන අතර මෙවර අතුරු සම්මත ගිණුම මගින් එලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයට මුදල් වෙන් කර නොමැති බවයි පැවසෙන්නේ.

ජනාධිපතිවරයාට ඇති බලතල අනුව හදිසි අවශ්‍යතා ගිණුමින් මුදල් රැගෙන මැතිවරණය පැවැත්වීමට සිදුව ඇති බවද මැතිවරණ කාර්යාලයේ ආරංචි මර් සඳහන් කළා.

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *