විභාග වසරකින් ඉදිරියට. O/L 10 වසරදී. A/L 12 වසරදී.

11 ශ්‍රේණියේදී පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉදිරියේදි 10 ශ්‍රේණියේදී පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බව අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරවින්ද කුමාර් මහතා පැවසීය.

දැනට 13 වසරේදී පැවැත්වෙන උසස් පෙළ විභාගය ඉදිරියේදි 12 වසරේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව විශ්ව විද්‍යාලයට වසරකට පෙර ඇතුළත් වීමට හැකියාව ඇතිබව පැවසීය.

කුඩා දරුවන්ට පළමු ශ්‍රේණියට පෙර පූර්ව ශ්‍රේණිය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සමඟ අධ්‍යාපන ශේත්‍රය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල සංඛ්‍යාව 120 දක්වා වැඩිකිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

දැනට දිවයින පුරා කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 100ක් පමණ ඇතිබව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

– නාගොඩ සුමන උදයන්ත

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *