තවදුරටත් චීන පොහොර සඳහා ගෙවීම් වැළැක්වෙයි

චීන පොහොර සමාගමට මුදල් ගෙවීම වළක්වාලමින් නිකුත් කර තිබූ අතුරු නියෝගය දෙසැම්බර් 23 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *