බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා PCR

ජනවාරි 28 සිට පෙබරවාරි 01 දක්වා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා කෝවිඩ් පරීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිත බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ පවසනවා.

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *