බලපත්‍ර ලත් තැබෑරූම් හල් විවෘත කිරීමට අවසර

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව බලපත්‍ර ලත් තැබෑරූම් හල් විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දෙන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

සුරාබදු ර.බී.4 හා සුරාබදු 22 ඒ යන බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන පමණක් විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ බව කියන නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

 

 

 

You May also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *